โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ในรูปแบบการดาวน์โหลดผ่าน Application หรือ วิธีการอื่นใด ในช่องทางต่างๆ

1.ขั้นตอนการเขียนตำรา/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด (DOWNLOAD)

2. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด (DOWNLOAD)

3. ติดตามความคืบหน้า

คลิก

4. Link อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS)
โหลดแบบฟอร์มด้านทรัพย์สินทางปัญญา
หอสมุดแห่งชาติ ขอเลข eISBN

ผู้ประสานงาน/สำนักหอสมุดกลาง : คุณกัญญาณัฐ อยู่สุข โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 7442 E-mail : kanyanut.yo@kmitl.ac.thผู้ประสานงาน สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS) : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 085-3820960 E-mail : kmitl.tlo@gmail.com

ผู้ประสานงาน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : คุณไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการแผนก Digital Contents โทร. +66-2826-8244 | kriwoot@se-ed.com | www.se-ed.com บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260