โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ในรูปแบบการดาวน์โหลดผ่าน Application หรือ วิธีการอื่นใด ในช่องทางต่างๆ

1.ขั้นตอนการเขียนตำรา/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (DOWNLOAD) 2. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด (DOWNLOAD) 3. ติดตามความคืบหน้า คลิก 4. Link อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS) โหลดแบบฟอร์มด้านทรัพย์สินทางปัญญา หอสมุดแห่งชาติ ขอเลข eISBN