ผู้อำนวยการ

รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

ผู้อำนวยการ


Email: jarotwan.ko@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7441

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ

รองผู้อำนวยการ


Email: yonrapach.ar@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7173

ผศ. ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


Email: sakkarin.sa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7173

ฝ่ายบริหารและการจัดการ

คุณ ปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: pranee.su@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5209

คุณ กัญญาณัฐ อยู่สุข

บรรณารักษ์


Email: kanyanut.yo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5072

คุณ ยุพเยาว์ จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Email: juppayoa.ju@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5146

คุณ กรรณิการ์ มงคลเมธี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: kannika.mo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5101

คุณ ประพันธ์ สังข์ทองงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Email: praphan.sa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7420

คุณ สมพงษ์ เปรมศรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: sompong.pr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7420

คุณ ศุภโชค ธรรมกัญยา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: supashok.ta@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5097

คุณ นิโลบล พระไตรยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: nilobol.pr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: 5108

คุณ นพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: noppakan.de@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5091

คุณ สายสุณี โพธิ์กระเจน

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: saisunee.ph@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5004

คุณ สมพร มั่งนาค

บรรณารักษ์


Email: somporn.ma@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5006

คุณ ลำดวน มีใจดี

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: lumduan.me@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7201

คุณ รุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

บรรณารักษ์


Email: rungfa.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7201

คุณ ธีราพร มาวัน

บรรณารักษ์


Email: teeraporn.ma@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5005

คุณ สำราญ อ่อนชุ่ม

พนักงานบริการ


Email: sumran.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5073

คุณ ชนณภา มิ่งสรรพางค์

พนักงานสถานที่


Email: waleeporn.mi@kimitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7411

คุณ อุทัย ศรีสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: uthai.si@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7199, #5078

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้

คุณ ศรีไพร เกษดี

บรรณารักษ์


Email: sriprai.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5083

คุณ ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

บรรณารักษ์


Email: sriphen.te@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5083

คุณ สายใจ วัลลิภากร

บรรณารักษ์


Email: sayjai.wa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

คุณ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ

บรรณารักษ์


Email: niparat.sr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7436

คุณ ยุพิน กาญจนารัตน์

บรรณารักษ์


Email: yupin.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7403

คุณ สมัย ลุกิเลศ

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: samai.lu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5083

คุณ ดาราวรรณ พูลเพิ่ม

บรรณารักษ์


Email: darawan.ph@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5084

คุณ กุลริศา ผุดผ่อง

บรรณารักษ์


Email: kulrisa.pu@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7431

คุณ กันฐกรรณ์ ธัญนิษฐ์ฤทธิคุณ

บรรณารักษ์


Email: sukanya.da@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

คุณ อนุชา ยอดพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: anucha.yo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7409

คุณ รษิกา เกิดศิริ

บรรณารักษ์


Email: rasika.pa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086

คุณ ศิริกร จำปาทิว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: sirikorn.ch@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5086, #7409

คุณ สายเสน่ห์ เณรพงษ์

บรรณารักษ์


Email: saisaneh.ne@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5005

คุณ พรวริน จันทร์แช่มช้อย

บรรณารักษ์ชำนาญการ


Email: pornwarin.ch@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5076

คุณ อรทัย ศรีทอง

บรรณารักษ์


Email: orathai.sr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5103

คุณ พัชรินทร์ เย็นท่าข้าม

บรรณารักษ์


Email: patcharin.ye@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7431, #7432

คุณ สุปราณี สอนเจริญ

บรรณารักษ์


Email: supranee.so@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5103

คุณ จักกรี ญานนนท์

บรรณารักษ์


Email: juggree.ya@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5204

คุณ อนงค์ คูคอน

บรรณารักษ์


Email: anong.kh@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5204

ฝ่ายเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้

คุณ พรทิพย์ แยงคำ

บรรณารักษ์


Email: pornthip.ya@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5088

คุณ พริษฐ์กวินท์ นาควะรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: parisgawin.na@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5089

คุณ ต้องใจ โสฬสพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: tongjai.kl@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7414

คุณ วิภาส อ่อนน้อม

บรรณารักษ์


Email: wiphas.on@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7175

คุณ คมสัน การสมเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Email: khomsan.ka@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5089

คุณ ยุพิน หลำผาสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: yupin.lo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #5087

คุณ อนุชา เกิดวิบูลย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: anucha.gr@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7414

คุณ ธัญญารัตน์ ศิริยงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Email: tanyarat.si@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7406

คุณ อุทัย แสงศรี

บรรณารักษ์


Email: uthai.sa@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7406

คุณ วิภาลักษณ์ บุณยะวันตัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: wiphalak.bo@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7414

คุณ ธรรณชนก ฉัตรอุทัย

นักวิชาการศึกษา


Email: thanchanok.ch@kmitl.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: #7414

คุณ ธีรพงษ์ พิเภก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Email: teerapong.pi@kmitl.ac.th