ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

#KLLC ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติธรรม

.🧘🏻ปฏิบัติธรรม นั้นหมายความว่าอย่างไร?

ปฏิบัติธรรมก็คือ เอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ ดำเนินชีวิตทำการทำงาน
คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทำให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นเอง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)#KLLC
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL Lifelong Learning Center
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
17-18 กุมภาพันธ์ 2567
( 2 วัน 1 คืน ) โดยรับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น
🖲️กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ t.ly/-Kr4E
**ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ฟรี! ตลอดกิจกรรม
.
✅กำหนดการวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ เตรียมความพร้อมออกเดินทางไปยัง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙
.
08.30 – 09.30 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางออกจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปยังวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙
– เตรียมความพร้อม/เข้าที่พัก
.
09.30 – 10.00 น. รวมตัวกัน ณ ศาลาธรรมทูต / ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ / ฟังข้อปฏิบัติธรรม
10.00 – 10.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว
10.30 – 11.00 น. ถวายเพล
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. รับศีล 8 ปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ ณ ศาลาธรรมทูต
16.00 – 18.00 น. พักดื่มน้ำปานะ และบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด
18.00 – 19.00 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ณ หอสวดมนต์/ เปิดไฟมหาเจดีย์
19.00 – เป็นต้นไป. เข้าที่พัก (ไม่อนุญาตให้ออกนอกเขตวัด)
.
✅กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
05.00 – 06.00 น. ทำวัตรเช้า ณ หอสวดมนต์
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
.
– บำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด
09.00 – 10.00 น. เข้าปฎิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมทูต
10.00 – 11.00 น. ถวายเพล
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำภารกิจส่วนตัว
– บำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ ณ ศาลาธรรมทูต
ลาศีล 8
.
16.00 น. เดินทางกลับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
🖲️ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติธรรม
1. การแต่งกายให้สวมใส่เสื้อสีขาว กางเกงขาวเท่านั้น (แต่งกายสุภาพ)
2. ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าในระหว่างการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม
3. สวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม
4. งดใช้โทรศัพท์ขณะทำการปฏิบัติธรรม
.
☎️สอบถามเพิ่มเติม :
คุณจักกรี ญานนนท์
โทร.085-3366211
E-Mail : juggree.ya@kmitl.ac.th