KLLC ห้องสมุดบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน iThesis (Counseling Services) ออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาการใช้งาน
iThesis (Counseling Services)

ไม่สะดวกเดินทางมาห้องสมุดใช้บริการปรึกษาออนไลน์
iThesis (Counseling Services)

📝สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน iThesis
#KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

🖥 สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ :
bit.ly/3roFZKn ในแบบ Online ผ่าน ZOOM โดยบรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ

⏰ ช่วงวันและเวลาในการเข้ารับบริการ
**วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
เวลา 13:30 – 15:30 น.

📌 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

💌 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
โทร. 02 329 8000 ต่อ 5083
Email : sriphen.te@kmitl.ac.th

#KMITLLifelongLearningCenter
#iThesis
#CounselingServices
#kmitlcentrallibrary