KLLC จับมือ มจธ. ร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านโมเดลการฝึกอบรมคนพิการ

เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ
ในโครงการ DEP MASTERCLASS BY KMITL “การผลิตสื่อดิจิทัล”
training

[23 – 24 พฤษภาคม 2567]

💜#KLLC ร่วมกับ #มจธ. จัดกิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการรายพื้นที่ (Workshop) สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ โครงการ “การขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

🧡ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

และคุณสุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

✨ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำในการดำเนินงาน จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา
💜ในการนี้ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

พร้อมด้วย ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร และที่ปรึกษา KLLC และบุคลากร จากทั้ง สจล. และ มจธ.

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะวิทยากรผู้จัดโครงการ
ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ
คุณธนศักดิ์ ทวนทอง
ผศ. ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี
คุณวิยะดา บุญเพ็ชร
ในเรื่อง
✅ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
✅ การดำเนินงานด้านการฝึกงาน ตาม มาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยใช้ The Six Step KMUTT Model
✅ แนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มจธ. และการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเตราะห์ต่อยอดโครงการเพือความยั่งยืน
✅ แนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ มจธ. และการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืน
การเตรียมตัวบุคลากรและการจัดการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่
✅ การดำเนินการด้าน บประมาณและการเบิกจ่ายกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

✅ เอกสารสำหรับการส่งเบิกเงิน

✨ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะเรื่องหลักสูตรการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการ และตอบข้อซักถามเรื่องการจัดการโครงการ กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายการทำงานเดียววกันอีกด้วย

✨ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ในโครงการ DEP MASTERCLASS BY KMITL “การผลิตสื่อดิจิทัล” เพื่อคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงาน คนพิการ มจธ. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

📌พื้นที่ VDW ชั้น 1 อาคาร B
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง