KLLC จัด 5 กิจกรรม ระดับ Platinum ใน PLATINUM ACADEMY Season 2 มหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ ฟรี

KMITL Lifelong Learning Center จัด 5 กิจกรรม
ระดับ Platinum กับ PLATINUM ACADEMY Season 2

PLATINUM ACADEMY Season 2

😎💜 #วัยผู้เกษียณอายุย่านลาดกระบัง มีอัตราสูงมากกว่าวัยอื่น ๆ หลายสิ่งที่จะตามมาหลังการเกษียณ คือการดูแลความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการดูแลประคับประคองทางด้านอารมณ์ จิตใจ และการอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นอยู่อย่างปกติสุข จะดีกว่าหรือไม่! ถ้าเรามาทำกิจกรรมที่ดีต่อใจ ช่วยเสริมสุขภาพและสร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยกัน
.
#KMITL Lifelong Learning Center จัด 5 กิจกรรมระดับ Platinum กับ #PLATINUMACADEMY Season 2
🥳แบบ Free! ให้พี่ ๆ วัยเก๋า เข้าร่วมมา Up Skills และ Re Skills กัน🙋🏻‍♀️
.
🕹️เลือกลงทะเบียน หรือ เข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน
29 เมษายน 2567 และ 3 พฤษภาคม 2567
ที่ t.ly/jYwti รับ 30 ท่านเท่านั้น
เวลา 08.30 – 16.30 น.
.
**วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
📲เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ
วิทยากร โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
.
💡พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ : ฝึกสมองชะลอความเสื่อม
วิทยากร โดย รศ. ดร.มานิกา วิเศษสาธร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
🍠ขนมไทย ไปทั่วหล้า..เมนูบัวลอยเผือกกะทิสด
วิทยากร โดย คุณณัฎฐพัชร์ เถาแตง
.
**วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
🥤เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
วิทยากร โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ สจล.
.
🛍️ถุงรีดร้อน จาก Shopping bag วิทยากร โดย คุณอำภา บุณยเกตุ คุณพรพรรณ คำเพ็ชร์ และคุณดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน
.
📍ณ โถง VDO Wall ชั้น 1 อาคาร B
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
โทร.02-329-8000 ต่อ 5083
email : sriphen.te@kmitl.ac.th
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter