เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลาดกระบัง: เมืองพิเศษแห่งการเรียนรู้สามนิเวศ

โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลาดกระบัง: เมืองพิเศษแห่งการเรียนรู้สามนิเวศ
Ladkrabang Lifelong Learning City: Special City for Learning the Three Ecologies

เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ลาดกระบัง

#เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ลาดกระบัง 🌊เกิดขึ้นจากการสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ผ่านภูมินิเวศ 3 ระบบ
คือ ภูมินิเวศสังคมและวัฒนธรรม (Culture) ภูมินิเวศการจัดการน้ำและเกษตรกรรม (Agriculture)
และภูมินิเวศการพัฒนาและเมือง (Innovation) 🌉
.
💜#KLLC จัดทำวิจัยและดำเนินโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลาดกระบัง: เมืองพิเศษแห่งการเรียนรู้สามนิเวศ
Ladkrabang Lifelong Learning City: Special City for Learning the Three Ecologies
.
📖โครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้โดยไม่จำกัด ภายใต้วงจรการเรียนรู้แบบ Triple Loop Learning
ที่ประเมินศักยภาพขององค์ประกอบในการเรียนรู้ทั้ง 4 คือ องค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ นักจัดการความรู้ และพื้นที่เรียนรู้
.
🧐งานวิจัยได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริม ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
.
5 ประเด็นการวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตลาดกระบัง
✅เกิดการสร้างแนวทางการจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ ผ่านการวิเคราะห์การจัดการองค์ความรู้ จัดการพื้นที่เรียนรู้
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการนักจัดการเรียนรู้ของพื้นที่เขตลาดกระบัง ด้านการจัดการน้ำและเกษตรกรรม
การจัดการวัฒนธรรมและสังคม และด้านการพัฒนาและเมืองของพื้นที่
.
✅สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในนิเวศของห่วงโซ่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
.
✅สร้างแพลตฟอร์มและแผนที่ของฐานเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการจัดการน้ำและเกษตรกรรม
การจัดการวัฒนธรรมและสังคม และการบ่มเพาะการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของพื้นที่.
.
✅การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการเรียนรู้ของพื้นที่ลาดกระบัง
✅กลไกการการขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
.
🚜🧑‍🌾จากบริบทด้านเกษตรกรรมและมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสร้างพื้นที่และแพลตฟอร์มเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Platform)
ซึ่งบูรณาการฐานทุนของพื้นที่ให้เข้ากับสร้างโอกาสและแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง จากมิติของความเป็นเมืองของลาดกระบัง
ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ ระบบคมนาคมทางราง ถนน รวมถึงทางอากาศในการเชื่อมโยงสามสนามบิน
ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
🕺🏻ร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และกลุ่มประชาสังคม สร้างย่านนวัตกรรม ย่านสร้างสรรค์
และเมืองอัจฉริยะ จากความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เกิดนิเวศใหม่ทางเศรษฐกิจ ผสานกับการพัฒนาใหม่ ๆ
ในพื้นที่ผ่านแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่คนรุ่นใหม่สามารถนำต่อยอดต่อไปได้
💻ติดตามรายละเอียด ได้ที่ https://www.kllc.kmitl.ac.th/learning-city/