สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอังคารที่  9  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา  10:00 – 12:00 น.

*****ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี

1.ฐานScience Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences

2.ฐานSpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานAmerican Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา รวบรวมทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานAcademic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ

6.ฐานAnnual Reviews ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุม 46 สาขาวิชา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 24 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 13 สาขาวิชา, และ สังคมศาสตร์ จำนวน 8 สาขาวิชา

7.ฐานCambridge Core ฐานข้อมูลวารสาร และ E-Book สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่น ๆ

8.ฐานeBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ

9.ฐาน Proquest Central (eBooks)  เป็นฐานข้อมูล eBooks จากสำนักพิมพ์ Proquest Central (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะส่วนใหญ่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.ฐานWiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารสาขาเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์

11.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/VbiY3

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th