สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  2567  ระหว่างเวลา   13:30 – 15:30 น.

*****ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี !!!!!

1.ฐานIEEE Electronic Library (IET) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารมากว่า12,000ชื่อเรื่อง

2.ฐานEngineering source ให้ข้อมูลทุกสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.ฐานACM Digital Library เป็นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว เป็นต้น

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานAcademic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ

6.ฐานScienceDirect ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700 เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology and Social Sciences

7.ฐานSpringerLink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุม 13 สาขา เอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ

และหนังสือที่ซื้อขาดจำนวน 10 ชื่อเรื่อง

8.ฐานMorgan & Claypool Synthesis (eBooks) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Morgan & Claypool Synthesis ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

9.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/Wpk7C

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook  :  m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th