สจล. KLLC ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสำรวจพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เพื่อจัดทำป้ายบอกทาง 3 ภาษา

KLLC ลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
รับฟังความคิดเห็น
เพื่อทำความร่วมมือจัดทำป้ายบอกทาง
3 ภาษา

💜เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567  สํานักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL Lifelong Learning Center #KLLC
นำโดย รศ. ดร. จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อํานวยการสํานักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทีมงานจาก KLLC และ
ทีมงานจากสำนักบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ สจล. รวมถึง
ทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการเชิงปฏิสัมพันธ์เมืองและชุมชน #UCIA  ได้ร่วมกับ คุณชวลิต สัทธรรมสกุล (พี่เปา)
ซึ่งเป็น 1 ในผู้นำ #ชุมชนหัวตะเข้ และเจ้าของร้าน cafe&guesthouse #สี่แยกหัวตะเข้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนหัวตะเข้
.
มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนหัวตะเข้ดังกล่าว ยังได้มีการเดินสำรวจพื้นที่
เพื่อพิจารณาพิกัดการติดตั้งป้ายบอกทาง เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นได้ชัด
และทำการติดป้ายบอกทางได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  เนื่องจากชุมชนหัวตะเข้เป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มีความเป็นอยู่วิถีชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ เป็นพื้นที่แห่งงานศิลปะ และแสดงผลงานจากฝีมือของนิสิต/นักศึกษา
อีกทั้งมีตลาดเก่าหัวตะเข้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

.

ผลที่ได้จากการร่วมรับฟังและการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว โดยสถาบัน #KMITL #KLLC #UCIA
จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการทำป้ายบอกทาง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าชมบรรยากาศตลาดไม้เก่าริมคลอง และได้เรียนรู้วิถีชุมชนและสามารถเดินสำรวจได้ด้วยตนเอง
.

โดยทีมงานรับข้อมูลเพื่อดำเนินการ ดังนี้
– จัดทำป้ายบอกทางในชุมชนหัวตะเข้ โดยทำตั้งแต่ป้ายบอกทางในบริเวณตลาดอุดมผลจนถึงชุมชน
เพื่อความสะดวกในการเดินทางจากทั้ง 2 ฝั่ง ได้แก่ 1) ฝั่งโรงเรียนศึกษาพัฒนา 2) ฝั่งลานจอดรถ
โดยกำหนด
= เส้นสีเหลือง ป้ายบอกทางสัญจรโดยรถทั่วไป
= เส้นสีฟ้า ป้ายบอกทางสำหรับเดินเท้าจากสถานีรถไฟไปหัวตะเข้ (ทางร่มรื่นเดินสะดวกกว่า)
– จัดทำป้ายบอกชื่อร้านค้า ในแต่ละซอย
– สรุปรายชื่อร้านในแต่ละซอย โดยคุณเปา เป็นผู้สำรวจ
– การออกแบบป้ายจะเป็นป้ายไม้ มอบน้องบิวดำเนินการออกแบบ
– การทำป้าย และติดตั้ง คุณเปา รับผิดชอบดำเนินการ
.

#KMITL
#KMITLLifelongLearningCenter
#ลุยไปด้วยกัน
#ชุมชนคนรักหัวตะเข้
#บพท

.