สจล. โชว์ผลการดำเนินงานปี 2566 และ 5 Deep Tech เด่น…ย้ำเดินหน้า ‘ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก’

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยและโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิสัยทัศน์ ‘ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก’ (The World Master of Innovation) โชว์ผลดำเนินงานและ 5 Deep Tech บรรลุเป้าหมายในการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอน ส่งเสริมบ่มเพาะกำลังคนและนวัตกรรมสู่สังคมโลก ผลิตผลงานด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศ ภายใต้การนำของ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมคณะบริหาร อาจารย์ นักศึกษา และทีมงาน ในการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และประชาคมโลกในหลายมิติ

แหล่งที่มา

https://www.adslthailand.com/post/16159