สจล. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ พร้อมเสนอแนะให้เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน เชื่อ ระยะยาวคุ้มค่า และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน จัดประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยมีผู้แทนชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของ สจล. และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

แหล่งที่มา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000028642