วิศวกรรมโยธา สจล. ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ปี 2567 โดดเด่นด้านโยธาและโครงสร้าง และเด็กอยากเข้าเรียนมากที่สุด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยผลจากจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง จาก SCImago Institutions Rankings (SIR) อยู่ในอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ในปี 2567 ซึ่งโดดเด่นด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ที่เด็กอยากเข้าเรียนมากที่สุด

แหล่งที่มา

https://www.ryt9.com/s/prg/3518921