บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์

เป็นการให้บริการหนังสือ ตำราทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เช่น หนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เป็นต้น

บริการวารสาร

เป็นการให้บริการวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งฉบับปัจจุบันและ ฉบับล่วงเวลา โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมวารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับปลีก) 3 ฉบับ ต่อ 7 วัน

บริการโสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

จัดให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม) ชั้น3 โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการให้ยืม VCD DVD และหูฟัง
2. บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop),ไอแพด(iPad),แทบเล็ต(Tablet) โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมได้ 1 คนต่อ 1 ชุดอุปกรณ์ ระยะเวลาในการยืม 7 วัน

บริการสิทธิ์การให้ยืมและรับคืนหนังสือ

1. นักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 7 เล่มต่อ 7 วัน
2. นักศึกษาปริญญาโท / เอก ยืมได้10 เล่มต่อ 14 วัน
3. อาจารย์ประจำ ยืมได้15 เล่มต่อ 45 วัน
4. อาจารย์พิเศษ ยืมได้ 7 เล่มต่อ 14 วัน
5. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยืมได้ 7 เล่มต่อ 14 วัน
6. นักศึกษา/บุคลากรของหน่วยงานในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ยืมได้ 3 เล่มต่อ 30 วัน
7. โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศได้จากทุกห้องสมุดภายในสถาบัน
8. วารสารย้อนหลัง ฉบับปลีก จำนวนการยืม 3 ฉบับ 7 วัน
9. สื่อโสตทัศนวัสดุ CD, VCD, Multimedia CD, Video Tape, Cassette Tape จำนวนการยืม 7 วัน 4 แผ่น, ตลับ
10.อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop),ไอแพด(iPad),แทบเล็ต(Tablet) ยืมได้ 1 คนต่อ 1 ชุดอุปกรณ์ ระยะเวลาในการยืม 7 วัน

บริการทรัพยากรสารนิเทศ