กำหนดการ KMITL Future Innovator 2024 “นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”

“นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”
Innovation Drives Communities and Society Towards Sustainability.กำหนดการ

📋กำหนดการ สำหรับน้อง ๆ เตรียมตัวประกวดทั้ง 3 การประกวด จาก 3 คณะ/วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
✅วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ #CMIT จัด การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่ 12
ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
เพื่อนำองค์ความรู้ในด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาและต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน
🖲️ลงทะเบียนร่วมประกวดผลงาน Presentation
ที่: t.ly/kXJiB **วันนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม 2567
1.ประกาศผลการสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม 2567
2.ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่นำเสนอโครงงานในการประกวดทั้ง 2 วัน
3.วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เป็นรอบการคัดกรองและจัดประเภทโครงงาน
4.วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นรอบการจัดลำดับโครงงานและตัดสินรางวัล
.
✅คณะเทคโนโลยีการเกษตร #AgriKMITL จัด
การประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต: Pitching
เพื่อให้น้อง ๆ ระดับมัธยมปลายหรือระดับ ปวช. นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรในอนาคต สำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”
จำนวน 30 ทีม สมาชิกในทีม 2 – 5 คน
🖲️ลงทะเบียนร่วมประกวดแนวคิด: Pitching ที่ t.ly/ahGM2
**วันนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2567
1.ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทางเพจ KMITL Lifelong Learning Center และเปิดยืนยันสิทธิ์ทาง E-mail
2.ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องส่งไฟล์นำเสนอผลงาน สำหรับการนำเสนอผลงานบนเวที ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2567
3.ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์นำเสนอผลงานบนเวทีประกวดแข่งขันฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567
ภายในเวลา 5 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ เป็นเวลา 5 นาที
4.ประกาศผล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567
.
✅คณะวิศวกรรมศาสตร์ #EngineeringKMITL ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม (iMAKE)
จัดกิจกรรมArduino Explore IoT Kit Hackathon 2024 : Innovation to drive Zero Waste of BCG Economy
สร้างโอกาสร่วมกันกับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. ออกแบบสร้างนวัตกรรมรักษาโลกใบนี้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)
โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)
🖲️สมัครที่: t.ly/vi4i1
**วันนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม 2567
จำนวน 30 ทีม สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน และครู 1 คน
1.กิจกรรม Workshop Arduino Explore IoT Kit: วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 22567
ในงาน K-Engineering World Toru and Workshop 2024
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
2.รอบคัดเลือก: คัดเลือกจากเอกสารนำเสนอผลงาน (Proposal) เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย
3.ประกาศผลรอบคัดเลือก: วันที่ 12 สิงหาคม 2567
4.อบรมและรับชุดการแข่งขัน Arduino Explore IoT Kit: วันที่ 21 สิงหาคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
5.รอบสุดท้าย: แข่งขันสร้างผลงานจากชุด Arduino Explore IoT Kit ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567

6.นำเสนอผลงานและประกาศผล: วันที่ 23 สิงหาคม 2567