บริการขอใช้ทรัพยากรสารนิเทศการที่อยูระหว่างการดำเนินการ

บริการขอใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการใช้ผ่านหน้า Web OPAC : https://opac.lib.kmitl.ac.th/ และต้องปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือภาษาไทย, หนังสือภาษาต่างประเทศ ใน Item ส่วน Status = Cataloging หรือ ไม่ปรากฏข้อมูลใน Item

1.2 PDF File ได้แก่ ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, งานวิจัยของสถาบันฯ, บทความวารสารของสถาบันฯ ใน Item ส่วน Status = Cataloging , Use in Library Only หรือ ไม่ปรากฏข้อมูลใน Item

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน : https://forms.office.com/r/M43xwVa8dq

3. หากต้องการขอดูตัวเล่ม / ขอถ่ายเอกสาร สามารถขอได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (อาคาร A ชั้น 4) ในเวลาราชการ

4. หากต้องยืมหนังสือเร่งด่วน ในข้อ 1.1 สามารถมารับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ฝ่ายบริการสารนิเทศ (อาคาร A ชั้น 3) ภายใน 2 วันทำการ

5. หากต้องการ Download PDF File ในข้อ 1.2 สามารถทำได้ภายใน 2 วันทำการ ผ่านหน้า Web OPAC : https://opac.lib.kmitl.ac.th/

 

  

  กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สามารถ Scan QR Code ด้านล่างนี้ได้คะ