#KLLC ร่วมกับ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดคอร์สดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับบุคคลทั่วไป เราจะไปดำน้ำภาคทะเลที่จังหวัดชุมพร

🤿 เปิดประสบการณ์ใหม่ ดำดิ่งไปกับโลกใต้น้ำ
#KLLC ร่วมกับ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เปิดคอร์สดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จังหวัดชุมพร 🌊

.
**วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 67
🚨รับสมัคร 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 67
รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน
🤿 ค่าเรียน 17,900 บาท ต่อท่าน
รวม [ ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์ในการฝึกและสอบ, ค่าบัตร C-CARD, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเรือ 3 วัน ออกสอบภาคทะเล ]
.
📝ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
✅บัตรรับรองการดำน้ำ C-Card ( #CertificationCard ) ในระดับ Open Water Diver โดยสามารถเลือกได้ทั้ง SSI และ PADI
✅ประกาศนียบัตรผ่าน “หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
🌊🏝️เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการดำน้ำลึก ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแล รักษา ธรรมชาติใต้ทะเล ด้วยการฝึกดำน้ำลึกขั้นพื้นฐานคือการดำน้ำในที่เปิด (Open Water Diver)
.
🏝️เราจะเรียนกันตั้งแต่ทฤษฎี
โดยจะเป็นการเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการดำน้ำ
🤿อุปกรณ์ดำน้ำทุกชนิด การใช้งาน วิธีการเลือกใช้และบำรุงรักษา
🤿ฟิสิกส์เบื้องต้น ความกดอากาศ ,การจม ลอย , แสง สี เสียง ฯลฯ
🤿การสื่อสารใต้น้ำ การวางแผนการดำน้ำร่วมกับ buddy
🤿สภาวะแวดล้อมใต้ทะเล ,สัตว์ใต้ทะเล การระมัดระวัง การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้ทะเล
🤿การป้องกันและแก้ไข เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
🤿รคต่างๆที่เกิดจากการดำน้ำ
.
🏝️จากนั้น เป็นการฝึกทักษะในสระว่ายน้ำเป็น #ConfinedWater
🏊ว่ายน้ำตัวเปล่า 200 เมตร หรืออีก option คือว่ายน้ำ 300 เมตร โดยใช้หน้ากาก ตีนกบ ท่อหายใจ
🏊‍♂️ลอยตัวที่ผิวน้ำตัวเปล่าไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นเวลา 10 นาที
🤿ฝึกการประกอบ การถอดอุปกรณ์
🤿ท่าลงน้ำในสถานการณ์แตกต่างกัน
🤿การตรวจสอบอุปกรณ์ของตนเองและคู่ดำน้ำก่อนลงน้ำ
🤿การหายใจใต้น้ำ การใช้ตีนกบอย่างถูกวิธี
🤿การปรับการจมลอย แบบต่างๆ , การปฏิบัติตัวในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินใต้น้ำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
🤿 #SkinDiving : เน้นการควบคุมการทรงตัวและแก้ปัญหาขณะอยู่ใต้น้ำ
.
ท้ายสุด คือ การดำน้ำจริงในทะเลเป็นการทบทวน skill ที่ฝึกมาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการลงดำน้ำและทำการดำน้ำกันจริง ๆ เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ #OpenWater
🔰การตรวจสอบอุปกรณ์ของคู่ดำน้ำ
🔰การวางแผนการดำน้ำ
🔰การลงน้ำและการขึ้นจากน้ำ
🔰การดำลงสู่ใต้ทะเลและการดำขึ้น
🔰การปรับความสมดุลย์ของโพรงอากาศในร่างกาย
🔰การหายใจใต้น้ำ
🔰การปรับแต่งการจม ลอย
🔰การฝึกแก้ไขเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
🔰การว่ายใต้น้ำและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการดำน้ำ
🔰การดำน้ำจริงในทะเลเปิด
.
🏝️ ณ จุดดำน้ำ เกาะง่ามเล็ก เกาะง่ามใหญ่ เกาะหลักแรด และเกาะร้านเป็ดร้านไก่ นักดำน้ำจะดำน้ำได้ลึกถึง 18 เมตร และมีใบรับรองการดำน้ำที่เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนดำน้ำในระดับที่สูงขึ้น
.
🚨คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
❇️ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีอายุ 15-18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมและใบรับรองจากผู้ปกครอง กรณีที่เป็นนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ
.
❇️ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการดำน้ำลึก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด (แฟบ) โรคหอบหืด โรคลมชัก และโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (PFO: Patent Foramen Ovale)
.
❇️ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุการไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการดำน้ำลึกและสามารถดำน้ำลึกได้ และใบรับรองรองแพทย์ต้องออกโดยสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณกุลริศา ผุดผ่อง
02-3298000 ต่อ 5085
.