KMITLเริ่มใช้ iThesis สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2566

iThesis วิทยานิพนธ์

#KMITL
#Thesis

✨ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วยระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
.
🎓เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได้มีประกาศดังกล่าว มาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วยระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) จะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
.
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
.
💜#KLLC พร้อมให้คำแนะนำและเปิดอบรมการใช้งานระบบ
ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่ ๆ บัณฑิตทุกท่านครับ
*โปรดติดตามช่วงเวลาการอบรมต่อไปนะครับ
.
☎️ ติดต่อสอบถาม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th