ปีการศึกษา1 /66 นี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำร่องใช้งาน iThesis เต็มรูปแบบ


#iThesis #Thesis #ระบบจัดการวิทยานิพนธ์
🎓ว่าที่พี่ ๆ บัณฑิตจะเบา สบาย ตั้งแต่เริ่มใช้
ระบบ iThesis มีข้อดีอย่างไร ไปดูกันนะครับ
.
ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) เป็นระบบการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้จัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
.
ในการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กำหนด
✔รองรับการจัดทำแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesisi Management)
✔รองรับการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Template Controller)
.
*ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับการอนุมัติ พร้อมจัดเก็บประวัติการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor – Advisee Relationship)
*โดยเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงของวรรณกรรม (Plagiarism Checker)
*จากนั้นมีบันทึกผลกการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ข้อมูล วิทยานิพนธ์
*รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยระบบสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และส่งไป ยังคลังปัญญาของสถาบัน (Contribute to Research Community) และอำนวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปบันทึกยังคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของประเทศ (Thai Digital Collection) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ เผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ
.
🚩เทอมนี้ 1 /66 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำร่องใช้งาน iThesis เต็มรูปแบบ
.
ในเทอมหน้า 2/66 เรามาใช้ระบบ iThesis เพื่อไปสู่ Digital University ด้วยกันนะครับ เพราะ Easy to use / Free to use และ KMITL use ครับ
.
โดย KLLC มอบให้ห้องสมุดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ทั้ง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตของคณะ
📍คลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่ : ithesis.kmitl.ac.th/
#KMITL
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter