KMITL มุ่งสู่ #DigitalUniversity กับระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ KLLC จัดอบรมการใช้งาน iThesis สำหรับนักศึกษา

KLLC จัดอบรม iThesis : การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาKLLC Training iThesis

🧡#KMITL มุ่งสู่ #DigitalUniversity

🎓 เพื่อดำเนินการทำ #วิทยานิพนธ์ ให้สะดวกรวดเร็ว แบบ Digital ด้วยระบบ #iThesis

💜KMITL Lifelong Learning Center #KLLC
จัดหลักสูตรอบรม iThesis: การใช้งาน #ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ #บัณฑิตศึกษา
โดยทีมวิทยากร พี่ๆ บรรณารักษ์หอสมุดกลาง
.
⏰ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.30 – 15.30 น.
🎓 พี่ๆ #ว่าที่มหาบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเลือกช่วงวันการเข้าอบรม
.
💻 ได้ที่ t.ly/QO1v2
📌ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
โทร. 08 9497 3569 หรือ สายใน 5210
Email: sriphen.te@kmitl.ac.th