ขอเชิญอาจารย์ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. 2567

KMITL โดย KLLC จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)
ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Non Degree บัณฑิตพันธุ์ใหม่

KMITL Lifelong Learning Center KLLC
✨
ขอเชิญอาจารย์ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. 2567
**ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
📲โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 3 หลักสูตรเท่านั้น!สามารถศึกษาระเบียบ TOR
ดาวน์โหลด🕹️แบบฟอร์ม และส่งเอกสารโดยการอัพโหลดไฟล์ได้ที่ : t.ly/dweFw
.
✨สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้การสนับสนุนงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มอบหมายให้สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
🗂️โดยมีวัตถุประสงค์
✅เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการอุดมศึกษา
“เรียนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่มี “เส้นทาง การเรียนรู้ (Learning Pathway)”เชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือสมรรถนะความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในเส้นทางการทำงานอาชีพอุบัติใหม่ (Career Path)
ในลักษณะ Upskilling Reskilling และ New-Skilling
.
✅พัฒนากำลังคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ตามความหลากหลายระดับความต้องการเฉพาะบุคคล
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมและชุมชน
.
✅การจัดการศึกษาแบบ Equity Diversity และ Inclusion เพื่อเชื่อมโยงการศึกษากับการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ
โดยการเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงาน เพื่อเลี้ยงชีพและสามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน (Qualified) ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา และเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Alternative Transcripts) และรับรองทักษะความสามารถและสมรรถนะการทำงานใดงานหนึ่งของผู้เรียนที่น่าเชื่อถือได้ (Alternative Credential)
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ
โทร 02-3298000 ต่อ 7436