KMITL โดย KLLC จัดโครงการวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ ในชุมชนเก่า บ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“เก่าถ้าใหม่”  KMITL โดย KLLC ร่วมกับ มสธ.จันทบุรี
จัดโครงการวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ ในชุมชนเก่า บ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“เก่าถ้าใหม่”

[15 – 16 ธันวาคม 2566]
#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต #KLLC
จัดโครงการวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ ในชุมชนเก่า บ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
.
**ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
ร่วมด้วย #คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ และ #UCIA โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
ในโครงการนี้เราจัดร่วมกับ #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช นำโดย อาจารย์รสลิน เทพวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
.
💬ประชุมระหว่างหน่วยงานปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และวางแผนการลงพื้นที่ออกแบบเมืองชุมชน บ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์มสธ. ในเรื่อง การใช้เครื่องมือค้นหาฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่ รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1. ทุนมนุษย์ 2. ทุนธรรมชาติ 3. ทุนการเงิน 4. ทุนกายภาพ 5. ทุนสังคม
.
📌ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อ. มะขาม จังหวัดจันทบุรี
.
**ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ทีมงานทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ย่านชุมชนเก่าบ้านท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เข้าพบกับ นายธวัชชัย สวัสดิ์ชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ คือ นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมออกแบบเมืองเก่าบ้านท่าใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย
.
กิจกรรมโครงการวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้น ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และสังคมเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสร้างต้นแบบในรูปแบบของการพัฒนาทักษะวิทยา (Trian for the trainer) ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการออกแบบเมืองร่วมกับหน่วยงานชุมชนภายในท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

#KMITLLifelongLearningCenter
#มสธ
#DEPA
#KMITL
#ลุยไปด้วยกัน