KLLC ร่วมกับ DEPA จัดงาน “Socio-Deep Tech: Decode and Encode เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสังคม : #ถอดรหัสและใส่รหัส “

บรรยากาศ 🏆✨กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Socio-Deep Tech: Decode and Encode
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสังคม : #ถอดรหัสและใส่รหัส

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
KMITL Lifelong Learning Center และ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมจัดงาน
✨โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Socio-Deep Tech: Decode and Encode เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสังคม : #ถอดรหัสและใส่รหัส “

.
🥇ได้มีการให้ความรู้ รูปแบบ  #Training และ #Workshop เพื่อนำแนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การออกแบบเมืองให้ Smart และ เป็นเมืองของเราที่น่าอยู่
.
🏆และในช่วงรับสมัครได้มีทีมส่งผลงาน เข้าประกวด จำนวนมาก โดยคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม
ขึ้น เวที นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม #Pitching ในวันงาน ให้กรรมการตัดสิน

❇️Dr. Bert Grobben, CEO, Budding
Innovation Associate professor at National
University of Singapore, School of Design &
Engineering
❇️ดร.นน อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
❇️คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส
Depa Digital Provider หัวหน้านักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
❇️ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
❇️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
อธิการ #42Bangkok
❇️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
อาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
❇️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์
อาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
.
ทีมที่ได้นำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันได้มากที่สุด คือ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ ทีม #Phuenrak 🤩
.
❇️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีม #Team404
.
❇️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม #Seasaa
.
❇️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวนวน 2,000 บาท ทีม #SLC Young GEN
.
❇️รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท ทีม #Green Tea
.
❇️และรางวัลพิเศษจากภาคเอกชน #MyCity #FundIT #BuddingInno ที่ร่วมสนับสนุนรางวัล
.
🌆รางวัล MY CITY AWARD จำนวน 3,000 บาท ทีม #6Coma และ ทีม #คำตอบของคุณ
.
❇️รางวัล FUND IT AWARD จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ ทีม #R3P
.
❇️รางวัล BUDDING INNO AWARD จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม #SeeSaa
.
💜#KLLC สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลด้วยนะครับ
สำหรับน้อง ๆ อีกหลายๆ ทีมที่ยังไม่ได้ตามที่ตั้งไว้
ขอให้ตั้งใจใหม่ทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วมาพบกันอีกครั้งหน้านะครับ
.
🙏และ ขอขอบคุณหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ #DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #บพท หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#อว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#อบจนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
#KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
#AADkmitl คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
#UCIA Uban and Community Interactive Action Centre
#MyCity #FundIT #BuddingInno
.
🥳กลับมาพบกันอีกในกิจกรรมครั้งหน้าที่ #KLLC ครับ
#DEPA
#KMITLLifelongLearningCenter
#KMITL
#บพท