สจล. ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล.

สจล. จับมือกับ กรุงเทพมหานคร
ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

🧡สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
และคุณแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
.
✍️ในการนี้ รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ ผศ. ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
💡ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
.
🧑🏻‍ เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ การสร้างรายได้ และทักษะทางสังคม #Hardskills #Softskills ร่วมกันกับชุมชนในเขตต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
.
#KMITL
#KMITLLifelongLearningCenter
#CoreValue_FIGHT
#G_Greatness
#มุ่งเน้นความเป็นเลิศผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
#The_World_Master_of_Innovation