KLLC จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติธรรม

เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกจิตภาวนา
ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจจากความเครียด สงบร่มเย็น เกิดทัศนคติที่ดี

ปฎิบัติธรรม
ปฎิบัติธรรม
🛕บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกจิตภาวนา ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจจากความเครียด สงบร่มเย็น เกิดทัศนคติที่ดี มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เป็นอย่างดี
.
💜นำโดย รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ และ ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคลากร นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
.
**ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)
ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม 📍 : bit.ly/3s7r1ss
.
🙏🏻แอดขอร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับ
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter