คณะผู้บริหาร KLLC และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง ”

KLLC เข้าร่วมงาน “ ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง ”
ที่จัดโดย อว. ร่วมกับ กทม.

[ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567]
💜รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ยลพัชร์ อารีรบ รองผู้อำนวยการ
และผศ. ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงบุคลากรสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
🚧🌆 เข้าร่วมงาน “ #ตลาดนัดนวัตกรรม3มุมเมือง ” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
.
💼ภายในงานมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ อว. เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของ กทม. ในการการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ มิติ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้เมืองประสบกับปัญหาทั้งด้าน #สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ และมลภาวะที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัย ภาวะความยากจน ภาวะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภาวะความปลอดภัย ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะความเหลื่อมล้ำ ด้านการบริการสาธารณสุข และการป้องกัน
.
โอกาสนี้ ผศ. ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ 💬”การใช้นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อสร้างสรรค์เมืองกรุงเทพฯ: #HackableCity : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง”
.
🌇ในธีมหลักคือ “เมืองน่าอยู่อย่างชาญฉลาด (Smart and Livable City) จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
.
🗺️สำหรับงานตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง ซึ่ง “3 มุมเมือง” มีนัย 3 ประการ ได้แก่ การสะท้อน “ประเด็นปัญหาที่สําคัญ” ของเมืองและชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมหลายกลุ่มเป้าหมาย และสื่อถึง “พื้นที่จัดงาน” โดยจัดแบ่งเป็นสามโซนที่สําคัญ ได้แก่ เมืองนวัตกรรมการเรียนรู้(Learning City) พื้นที่บริเวณภายในหอศิลป์ฯ และบริเวณลาน Skywalk สี่แยกปทุมวัน
.
🖼️ซึ่งมีบอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยเนื้องานเกี่ยวกับย่านสุขภาพ ย่านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ย่านการศึกษาและการเรียนรู้ ย่านเศรษฐกิจและชุมชนและย่านการจัดการเมืองและการมีส่วนร่วม เมืองน่าอยู่อย่างชาญฉลาด (Smart and Livable City) พื้นที่บริเวณภายหน้าหอศิลป์ฯ ประกอบไปด้วย City Lab Livabele and Smart City และการจําหน่ายหนังสืองานวิจัย และเมืองนวัตกรรมสําหรับทุกคน (Innovative City for All) เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ พื้นที่บริเวณลาน Skywalk สี่แยกปทุมวัน มีการออกร้านสินค้าชุมชน งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรม
.
#KMITLLifeLongLearningCenter
#KLLC
#บพท
#สอวช
#Bangkok
#UCIA